Privatumo politika

Galioja nuo: 2023-08-02

 1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bendrija arba Asmens duomenų valdytojas – www.partsinn.lt.
1.2. Klientas arba Duomenų subjektas - fizinis asmuo – Bendrijos klientas (tame tarpe tinklapio lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrija.
1.3. Elektroninė parduotuvė – Bendrijos elektroninė parduotuvė adresu https://partsinn.lt.
1.4. Paslaugos – visos Bendrijos teikiamos paslaugos.
1.5. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Asmens duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrijai, susijusias su Bendrijos vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrija bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.
1.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.9. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
1.10. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
1.11. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

 1. Privatumo politikos taikymas
 • Ši privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurios taikomos visiems interneto svetainės http://www.partsinn.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojams.
 • Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta su šia Privatumo politika, kai jis apsilanko Interneto svetainėje.
 • Pirmą kartą apsilankęs Interneto svetainėje, Lankytojas privalo išreikšti savo nuomonę dėl Interneto svetainės administracijos galimybių rinkti, kaupti ir naudoti Lankytojo asmens duomenis (išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą).
 • Lankytojo nesutikimas neriboja Lankytojo galimybių naudotis Interneto svetainės paslaugomis, kurias teikiant nėra naudojami asmens duomenys.
 • Lankytojas pateikia savo asmens duomenis sukurdamas asmeninę Paskyrą.
 1. Renkama informacija
 • Teikdami paslaugas, mes partsinn.lt (toliau - Paslaugų teikėjas) renkame tokius asmens duomenis:
  • Vardą, Pavardę.
  • Adresą;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Mobiliojo telefono numerį;
  • Informaciją apie Jūsų kompiuterį;
  • Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine;
  • Jūsų IP adresą;
  • Prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
  • Kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.
 • Nurodyti asmens duomenys, išskyrus asmens kodą, gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 1. Slapukų naudojimas
 • Slapukas tai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę ir, kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
 • Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius.
 • Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose.
 • Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui.
 • Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas.
 • Slapukai taip pat yra naudojami tam, kad atpažinti Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.
 • Prisijungdami prie Mūsų Interneto svetainės turite nurodyti „sutinkate“ ar „nesutinkate“ su slapukų naudojimu.
 • Jūs galite atmesti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų atmetimas gali turėti neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir teikiamų paslaugų prieinamumui.
 • Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeis ir norėsite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresu [email protected].
 1. Jūsų asmens duomenų naudojimas
 • Teikdami paslaugas, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir naudojimo, šiuos duomenis galime naudoti, be atskiro Jūsų sutikimo tik savo paties panašių paslaugų rinkodarai.
 • Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
 • Duomenys bus naudojami tam, kad:
  • Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
  • Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;
  • Išrašyti ir išsiųsti Jums finansinius dokumentus;
  • Administruoti įsiskolinimus;
  • Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją.
 1. Jūsų asmens duomenų saugumas
 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 1. Duomenys, kurie nėra renkami
 • Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.
 1. Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavimas iš trečiųjų asmenų, esančių Lietuvos Respublikoje
 • Ta apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams.
 • Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:
  • Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti;
  • Tai privalome padaryti remiantis įstatymų nuostatomis;
  • Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.
 • Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie šių duomenų gavimą. Šie asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti, be Jūsų sutikimo nebus tvarkomi.
 • Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 8.1., 8.2. punktuose ir duomenys, kurie yra viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui.
 • Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.
 1. Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, esantiems užsienio valstybėse
 • Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.
 1. Jūsų teisės
 • Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti. Norėdami savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresu [email protected]. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 • Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami mums elektroniniu paštu.
 • Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją, prašome susisiekti su mumis e-pašto adresu [email protected]. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
 • Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.
 • Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
 1. Atsakomybė
 • Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis.
 • Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims.
 • Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs.
 • Jei prarandate prisijungimo duomenis Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu ar elektroniniu paštu.
 • Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
 1. Privatumo politikos pakeitimai
 • Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
 • Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje svetainėje.
 1. Mūsų kontaktinė informacija

www.partsinn.lt

[email protected]